Kouzelné letní losování

Slosování
Datum:: 29. červen 2023 20:00

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Kouzelné letní losování“

 1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem reklamní soutěže pořádané pod názvem „Kouzelné letní losování“ (dále jen „soutěž“) je společnost GELP s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 05349958, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262297 (dále jen „pořadatel").

 1. Doba trvání a místo konání soutěže
  • Soutěž se uskuteční v době od 10:00 hod. dne 2. 01. 2023 do 20:00 hod. dne 29. 06. 2023. Losování a vyhlášení vítězů proběhne 29.06.2023.

-      Místem konání soutěže je provozovna pořadatele s názvem Casino Magic Planet nacházející se na adrese Mostecká 362, 755 01 Vsetín (dále jen „provozovna").

 • Každá fyzická osoba, která v období od 10:00 hod. dne 2. 01. 2023 do 18:00 hod. dne 29. 06. 2023 navštíví provozovnu a účastní se jako registrovaný hráč hazardní hry (technické hry nebo živé hry) minimálně po dobu 3 hodin, obdrží od pořadatele zdarma jednu slosovací kartu opravňující ji k účasti na soutěži podle těchto pravidel (dále jen „slosovací karta“). Za každé další 3 hodiny, strávené hazardní hrou, obdrží každá fyzická osoba, tj. registrovaný hráč, od pořadatele zdarma další slosovací kartu. Fyzická osoba tak může tímto způsobem získat více než jednu slosovací kartu. Jestliže bude mít fyzická osoba zájem splnit tyto podmínky pro získání slosovacích karet, informuje o tom obsluhu předem, aby mohla být zajištěna kontrola splnění podmínek pro získání slosovacích karet. Při vydání slosovací karty napíše obsluha provozovny na slosovací kartu vždy jméno a příjmení této fyzické osoby a evidenční číslo a vhodí jej do slosovacího osudí nacházejícího se v provozovně. Každá fyzická osoba, která bude 60tým denním hostem provozovny obdrží jako bonus od pořadatele zdarma jednu slosovací kartu.
 • Slosovací karty nejsou přenositelné a jsou vždy pořadatelem poskytovány bezúplatně.
 1. Účastníci soutěže
  • Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala od pořadatele slosovací kartu a současně se v době losování a vyhlášení soutěže nachází v provozovně (dále jen „účastník").
  • S ohledem na skutečnost, že losování a vyhlášení soutěže se uskuteční v provozovně hazardních her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje pořadatel, že účastnit se losování a vyhlášení mohou pouze osoby, které jsou registrovány u pořadatele jako účastníci hazardní hry.
  • Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána.


 

 1. Slosování a výhry
  • Slosování vyplněných slosovacích karet proběhne v prostorách provozovny 29.06.2023 ve 20:00 hod. Ke slosování jsou přijaty pouze slosovací karty vydané za aktuální soutěž.
  • Losování bude probíhat tak, že osoba určená pořadatelem (dále jen „odpovědná osoba") z losovacího osudí postupně vytáhne (vylosuje) 3 slosovací karty. Po losování je odpovědná osoba povinna vyhotovit písemný zápis o provedeném losování.
  • Odpovědná osoba vyhlásí vždy po vylosování každého z výherců jeho jméno přečtením ze slosovacího lístku. Výherci okamžikem vyhlášení jeho jména počíná běžet lhůta v délce 1 minuty, během které je výherce povinen dostavit se k odpovědné osobě k převzetí výhry. Výhra může být předána osobě právě tehdy, pokud prokáže svoji totožnost pomocí státem vydaného dokladu totožnosti s fotografií, a pokud se takto zjištěné údaje výherce budou shodovat s údaji na slosovacím lístku.
  • Pokud se po losování o výhře vylosovaný účastník ve lhůtě dle předchozího bodu pro výhru nedostaví, nebo neprokáže dostatečně svoji totožnost, právo na výhru této osobě nevzniká, jeho slosovací karta se odloží a proběhne bezodkladně nové losování této výhry. Losování bude probíhat opakovaně, dokud nebudou všechny výhry výhercům předány.
  • Při účasti losování méně/přesně 10 hostů se losování ruší a přítomným bude vyplacen bonus ve výši původní stanovené výhry losování.
  • Všechny slosovací karty za dané období se budou shromažďovat v losovacím boxu do doby losování. Po proběhnutí losování se zbývající nevýherní losy vysypou pro případnou kontrolu, zda tam byli všichni (hosté můžou najít sami sebe pro kontrolu v případě zájmu).
  • Obsluha vede jmenovitý seznam hostů vč. označení dané slosovací karty, kterým byla slosovací karta dána do slosování.
  • Výhry v soutěži jsou následující:

Všechny  3 výhry mají stejnou hodnotu, a to 10.000, - Kč v hotovosti, tj. 3 x 10.000, - Kč.

 1. Osobní údaje
  • Účastník bere na vědomí, že při jeho účasti v soutěži bude pořadatel shromažďovat, uchovávat a zpracovávat jeho kontaktní osobní údaje, a to jméno, příjmení, telefonický kontakt, emailový kontakt a případně i adresu trvalého pobytu, kdy tyto údaje využije pořadatel primárně k evidenci řádně přihlášených účastníků soutěže, a v případě výhry konkrétního účastníka, k domluvě s ním v souvislosti s předáním a uplatnění výhry. Dále bere účastník na vědomí, že vedle výše uvedených kontaktních údajů bude pořadatel zpracovávat i veškeré osobní údaje, které v souvislosti s účastí na soutěži pořadateli poskytl a jež vyplývají z podstaty soutěže, tedy zejména fotografie a videa, a to vždy výlučně za účelem realizace a prezentace této soutěže.
  • Účastník je srozuměn rovněž s tím, že podmínkou pro získání výhry je aktivní součinnost účastníka při vyhotovování obrazových záznamů účastníka pořízených v souvislosti s touto soutěží, zejména při předávání výhry pořadatelem, kdy tyto obrazové záznamy je pořadatel oprávněn využít pro účely vlastní prezentace a reklamy, a to i po skončení vlastního trvání soutěže, nejdéle však po dobu tří let od ukončení soutěže.
  • Účastník rovněž bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v uvedeném rozsahu zpracovávány prostřednictvím dalších zpracovatelů, a to pro účely realizace soutěže a předání výhry.
  • Na základě pořadatelových oprávněných zájmů na zlepšování jeho služeb je dále pořadatel oprávněn na účastníkovi poskytnuté kontaktní údaje zasílat jak v průběhu soutěže, tak i po jejím skončení obchodní sdělení týkající se produktů či služeb pořadatele. Poskytnutí kontaktních údajů za těmito účely však není povinné, pokud účastník tak v budoucnu změní názor, je oprávněn proti tomuto způsobu zpracování kdykoliv vznést námitku. V takovém případě se pořadatel zavazuje s takovým zpracováním bez dalšího přestat.
  • Účastníkovi v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci soutěže svědčí tato základní práva:
 2. právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
 3. právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 4. právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
 5. právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
 6. právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
 7. Závěrečná ustanovení
  • Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže. O jakýchkoliv reklamacích nebo námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
  • Pořadatel tímto upozorňuje účastníky soutěže, že dle § 10 odst. 1 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, může mít výhra za následek vznik daňové povinnosti. Případný výherce si řeší daňové aspekty výhry výhradně sám a pořadatel nenese žádnou odpovědnost za daňové aspekty výhry.
  • Účastník, jakožto spotřebitel, je také oprávněn řešit případné spory s pořadatelem prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká obchodní inspekce. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u pořadatele, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy účastník (spotřebitel) uplatnil reklamaci u pořadatele. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz.

 

 

Ve Vsetíně, dne 12. 12. 2022

 

 

Všechny termíny:


 • 29. červen 2023 20:00

Powered by iCagenda

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Hra mládeži do 18 let zakázána.
Copyright(c)2017 VsChovy for kasinovsetin.cz